• motherofsorrowschurch@gmail.com
  • +91 91410 31662

Francian Order

Francian Order

ಉಡುಪಿ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆಕುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಓಡ್ದ್ ೧೯೪೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ೯ ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ. ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಎ.ಬಿ.ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ೫ ಜಣಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಂವೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ೫೦ ಸಾಂದೆ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ೪:೩೦ ವರಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಒಪಿಸ್ ವಾಂಜೆಲ್ ವಾಚುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಅತ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಯೆತಾತ್. ಆಪ್ರೂಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಒಡ್ದಿಚೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೇವ್ನ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿತಾತ್. ಹಿ ಓಡ್ದ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯ ತಾರಿಕೆರ್ ೭೫ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ೧೯೯೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೆಳಾಚೊ ಬಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ೭೦ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ೧೬.೧೦.೨೦೧೦ ಚವ್ದಾ ಘಟಕಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾವ್ ಮೆಳಾಚೆ ಸಾಂದೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಫಿಸಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಿಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಚೊವ್ಗ್ ಯಾಜಕ್ ಆಸುನ್, ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೊ|ಮಾ|ದೊತೊರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಅತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಪ್ ಲೆನ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ. ಬಾಪ್ ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಡಾನ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ. ಮಟ್ವೆಂ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಒಡ್ದಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಮಾಗ್ಣೆ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಕರುಣಾಲಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಒಡ್ದಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಗ್ರೆಗರಿ ಆಂದ್ರಾದೆನ್ ಪ್ರಾಂತಿಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ೬ ವರ್‍ಸಾಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮೀಟಿಂಗಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬರಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್) – ವಿನ್ನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ
ಎಸಿಸ್ಟೆಂತ್ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ – ಐರಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ
ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ – ಫೆಲ್ಸಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ
ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ – ಟ್ರೆಸ್ಸಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ
ಖಜನ್ದಾರ್ – ಫ್ಲೊಸ್ಸಿ ಲುವಿಸ್

ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್
ಉಡುಪಿ ಘಟಕಾಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್

ಅಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚಾಂನಿ ಆಸಿಸಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಘಟಕಚಾ 400ನಿ ತಾಂಚೊ ಅಮೃತೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೊ. 9 ವರಾರ್ ನೊಂದಾವಣ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ವಾಂಟ್ಲೊ. 10 ವರಾರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜೆಚೆ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿಂ 9 ಜಣಾಂ ಯಾಜಕಾಂ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊನ್ ಒಪಿಸ್ ಬೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ದೊನೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಚಿ ನ್ಹೆಸಣ್ ಆನಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ. ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಬೆಂತಿಣಿಚೆರ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘಾಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿನ್ ಯೆವ್ಜಿನ್ ಮಚಾದೊ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಮನೋಹರ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲಾ ಆಂದ್ರಾದೆಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್‍ಯನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯ ಸವೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್ ವೆದಿಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರೆಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಮನೋಹರ್ ಹಾಣಿಂ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಝಡಾಕ್ ಉದಾಕ್ ವೊತೊನ್ ಅಮೃತೋತ್ಸವಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ೯ ಜಣ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರೆಡ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಬಾಪಾನಿ ಆನಿ ಮನೋಹರ್ ಬಾಪಾನಿ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಯುವ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಬಾಪ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ೪ ಜಣ್ ಸಾಂದೆ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಾಪ್ ಮನೋಹರಾನ್ ಬರೈಲ್ಲೊ ಮಾಣ್ಕುಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಬೂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೊ. ಕುಂಟಲ್‌ನಗರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಡೆನಿಸ್ ಡೆ’ಸಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೊ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ರುಚಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.