• motherofsorrowschurch@gmail.com
  • +91 91410 31662

Announcement

Announcement

ದುಕಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಡುಪಿ
ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ- 09.06.2024
1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್.
2. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಜೆಜುಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ದನ್ಪರಾಂ 11.30 ವರಾರ್ ಆವೆ ಮರಿಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.
3. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಆಜ್/ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾರ್
1. ಫಾತಿಮಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್: ಕ್ಲೋಡಿ ಜೆಸಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ತ, 603, ಮಾಂಡವಿ; ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.
2. ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್: ಅಂತೊನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮಥಾಯಸ್, ಸಾಯಿರಾಧ ಎಂಪಾಯರಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.
3. ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್: ತೋಮಸ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.
4. ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್: ಟೈಸನ್ ಸುವಾರಿಸ್, ಸುವಾರಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ನಾಯರ್ ಕೆರೆ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ.

4. ಗೆಲ್ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂತ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬೊತೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾಂ ಸಿಸಿಲಿ ವಾಡ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಬರಿ ಸೆವಾ ಅವ್ದಿ ಮಾಗ್ತಾಂ.
5. ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಸೆಮಿನರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರ. ಶೋನ್ ಸಾವಿಯೊ ಆಂದ್ರಾದೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೊಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
6. ಬುದ್ವಾರಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂವ್.
7. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಯುವಸಂಗಮ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಥೈಂಸರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
8. ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆವಿಶಿಂ, ಅರಿವು ರೀಣಾಕ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಟ್ ಆನಿ ಕೋರ್‍ಸ್ ವಿಂಚವ್ಣೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಜೂನಾಚಾ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ದನ್ವಾರಾಂ 2.30 ಥಾವ್ನ್ 4.30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆಯಾ.9. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೊರ್ವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಯಾ ಆಪ್ರೂಪ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾನಿಂ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ. ಅಂವ್ದುಚಾ ವರ್ಸಾಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾಂ ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ ವಿನತಿ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೆಯಾ.
10. ‘ಎಕ್ವಟ್’ ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಂಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ವಿಜಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಇನಾಮ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವೆಚೆಂ.
11. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರಾಚಿ ವರ್ಗಾಣಿ ನವೀಕೃತ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ಬಸ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಸಹಕಾರ್ ದಿಯಾ.
12. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದಾನ್
ಗ್ರೆಗೊರಿ ನೊರೊನ್ಹಾ – ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ – ರು. 5.000/-
13. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಿಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರುಪೈ.- 35,363/-ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Announcement -09. 06.2024
1. The election of the two wards has taken place. Mr Herold Botelho has been elected as Gurkar of St Francis Xavier Ward and Mr Ronald Saldanha has been elected as Gurkar of St Cecily Ward.
2. From today onwards Br. Shawn Savio Andrade would be coming to our Parish for Sunday ministry. We heartily welcome him
3. Next Sunday 16th June a Youth training programme has been organized at peramplly church please participate in large numbers
4. The results of Ekvot quiz is put on the notice board. Those who have got prizes may collect it from the church office.
5. Those who wish to donated something for the Kannada medium school may approach the Headmistress.

V. Rev. Fr Charles Menezes
Parish Priest