• motherofsorrowschurch@gmail.com
  • +91 91410 31662

Announcement

Announcement


ದುಕಿ ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಡುಪಿ
ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ-07.07.2024
1. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಂ ಸಿಸಿಲಿ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂಕ್. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್.
2. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾನಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವೆ ಮರಿಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ.
3. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.
4. ಬುದ್ವಾರಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.30 ವರಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.
5. ದೆ|ಫಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಚಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ರೀತ್ ಸೊಮಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3.30 ವರಾರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಜಾತೆಲಿ.
6. ಸುಕ್ರಾರಾ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5.00 ವರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ.
7. ಜುಲಾಯ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.
8. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ದನ್ಪರಾಂ 2.00 ವರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವೆ ಮರಿಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾ. ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನಿ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
9. ಫಾಲ್ಯಾಂ/ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.00 ವರಾರ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ (ಮಿಶನ್ ಕಂಪೌಂಡ್) ಹೊಲಾಂತ್ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಕ್ಟಾನಿಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ವೆಳಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕರ್‍ತಾಂ.
10. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯುವ ಆಯೋಗ್ ಉಡುಪಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ 12.00 ವರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಯುವಸಹಮಿಲನ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ್‍ತಾ. 15 ಥಾವ್ನ್ 28 ವರ್‍ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾನಿಂ ಹಾಂತುನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ICYM ಆನಿ YCS ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಯೆತೆಲೆ. ಸರ್ವಾನಿಂ ರು. 100/- ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ನೋಂದಾವಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
11. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆಸಾ. ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಆವೆ ಮರಿಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.
12. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಕ್ವಟ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಕೊ ಆಸ್ಚೊನಾ. ಮುಕ್ಲೊ ಅಂಕೊ ದಶೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾತೊಲೊ.
13. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಿಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ರುಪೈ33,599/- ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Announcement -07.07.2024

1. Mr Ivan D’Souza has been nominated as MLC of Karnataka Govt. it is apt that we felicitate him on behalf of all Christian communities. Hence a programme of felicitation is organized today at 4.00 p.m. at Basel Mission Hall near Mission Compound. We request you to attend this programme and show our solidarity towards our leader Mr Ivan D’Souza.
2. To Unite all the youth of our parish, Udupi Church youth commission has organized a Youth Convention on Sunday July 14th from 8.30 am to 12.00 noon. All youth between the age group of 15 to 28 are hereby requested to attend. Members of ICYM and YCS will invite you by visiting your homes. Kindly pay Rs. 100/- and register your names.
3. The Parish Assembly meeting will be held on 21st July at 8.00 a.m
4. Last Sunday collection is Rs. 33599/- Thank you for your generous contribution.

V. Rev. Fr Charles Menezes
Parish Priest