WELCOME TO

Mother of Sorrows Church, Udupi

WELCOME

Mother of Sorrows Church

Udupi

Mother of Sorrows Church

ವಿಗಾರ್ ಉಲಯ್ತಾ

About Our Church

 

 
ಮೊಗಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ,
ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್.
ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳಾಚಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. 17 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಮಿ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕಾಳ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಾಯಾರ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. Read More

In the temple town of Udupi, a small chapel dedicated to Mother of Sorrows was built and inaugurated on 25th Nov. 1880. In 1880 the then Bishop of Mangalore, His Lordship N. PAGANI issued a decree establishing the independent Udupi Parish, with Fr. J. N. MASSE as the first Parish Priest. A small Church was built by Fr. Casmir Fernandes which was blessed and inaugurated by Bishop Perini on 8th Feb. 1918. 

Two parishes were carved out from the Udupi Parish – Christ King Church at Manipal and the Stella Maris Church at Kalmady (Malpe). Read More

Latest Activities

evansvd
March 21, 2021

Assumption of the Bl. Virgin Mary

evansvd
March 21, 2021

2015-16

evansvd
March 22, 2021

Children’s Programme

evansvd
March 19, 2021

PALM SUNDAY 13.04.2014

evansvd
March 21, 2021

Seminar

Upcoming Events

This Section Displays the Current and Upcoming events of our Parish

Prayers

Fr. Rolwin
March 9, 2021

Prayer to St Joseph

Baptism

Marriage

Funeral

our shepherds

This section gives list of the leaders of our church

Pope Francis

Pope Francis

Head of the Roman Catholic Church
udupidiocese200000000614-39

Rev. Fr Ashwin Aranha

Asst. Parish Priest